Peoria - Dallas 4year(s) ago

Origin : Peoria, Illinois, United States

Pick Up Date : 12 Aug 2019

Destination : Dallas, Texas, United States

Destination Date : 14 Aug 2019

Stops : St. Louis, MO Oklahoma, OK

Distance : 873 Miles